به یاد استاد شجریان

عمر دنیا به سرآمد که صبا میمیرد
ورنه آتشکده عشق کجا میمیرد


از محیط خفقان آور ایران پرسید
که هنرپیشه اش از غصه چرا میمیرد

خوشنویسی با گچ بخط نعمت معماریان

هفدهم مهرماه هزار و سیصد و نود و نه

You have no rights to post comments