لب را هنر خنده بیاموز وگرنه

گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست

 

شعر از مهدی سهیلی بخط نعمت معماریان

07/12/1398

You have no rights to post comments