چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

 

به یاد و خاطره شادروان محمدرضا رشیدی

بخط نعمت معماریان - 01/12/1398

 

You have no rights to post comments