غیب شدن تندیس

با نصب اولین تندیس، در ابتدای بلوار شهید بهشتی، ما درانتظار مجسمه‌های دیگری بودیم که می توانست مبلمان شهر را تغییر دهد، تندیسی‌ از یک دستفروش، با چرخ دستی در حال عرضه متاع خود یا یک دوچرخه سوار یا...در داخل پارک ها وفضا های خالی و یا تندیسی از مهندس حسین علیمرادیان در جلو ورزشگاه یا میدان علیمرادیان یا مجسمه ای از دکتر عزیز اله بیات در ابتدای خیابانی که بنام ایشان نام گذاری شده است، ولی ... زهی تصور باطل زهی خیال محال، هنوز سه ماه از نصب، این اولین مجسمه، در شهر ما نگذشته بود، که نمی دانم چطور، یکباره غیب شده است؟

 حالا چرا آن را نصب وچرا آنرا برداشته اند خدا میداند؟؟؟!!!

 

ن.معماریان۹۸/۵/۱۰

You have no rights to post comments