پاییز

چه زیباست

مهتاب

زده تاج سر کاج

پاشویه

پر از برگ خزان دیده زرد است ...

 

پاییز چه زیباست

پاییز دو چشم تو چه زیباست

 

شعر از نصرت رحمانی بخط نعمت معماریان

You have no rights to post comments