نکویی کن امروز چون ده تراست

که فردا کس دیگری دهخداست

 

شعر از سعدی بخط نعمت معماریان

 

 

You have no rights to post comments