هیچ کافر در دیار کفر این با ما نکرد

آنچه با خلق خدا این نامسلمان میکند

بخط نعمت معماریان

 

 

You have no rights to post comments