اُو شیه شیه ؟!

یکی از سرگرمی های مردم در شب های سرد زمستان، در زیر کرسی داغ«او شیه شیه » بود که همان چیستان فارسی است، در این سرگرمی که همه حاضرین می توانند شرکت کنند، گوینده با ذکر چند مشخصه یک شیی، از مخاطببن می خواهد نام آن شیی را بگویند. در گویش نهاوندی چیستان به صورتی یک بیت یا یک مصرع ویا سخنی موزون گفته می شود. و اینک چند«او شیه شیه» ی اصیل نهاوندی.

اُو.شیه شیه؟ یه خُونِه ی در بَسَه، پُر اَ خانِمِ پِت بَسَه؟!

او شیه شیه ؟ مِفته سَرِ سَین نِمِشگه، مِفته مینه اِو مِشگه ؟!

او شیه شیه، نه دس داره، نه پا داره، اَ خونه ی خدا، خَوَر داره؟!

 

او شیه شیه ؟ هر چی مِدِوی ، وِش نِمِرَسی.

او شیه شیه؟ سَین سَرِه سَینَه، بالاش، دولیله تُفَینَه، بالاش، دو شِو چٕراغه، بالاش، دو تیرکَموُنَه، بالاش، گلَه چَرُنَه.
از دوستداران فرهنگ عامیانه نهاوند تقاضا می شود باپرس وجو از سالمندان فامیل وثبت و ضبط مواد فولکلور این دیار نگذارند این مطالب بیشتر از این فراموش گردد.

ن.معماریان

دیدگاه‌ها  

#1 ستاره 1399-12-21 14:03
سلام .
او شیه شیه نه دَر دارَه نه گوشَه اَ حکم خدا مِجوشَه ؟؟ جواب: تخم مرغ
او شیه شیه دست دارَه و پا نَرَه شکمَش پاره اِو حال نَرَه؟؟ جواب: کت

You have no rights to post comments