دبیرستان ابن سینا زمستان ۱۳۴۴ مسابقه نقاشی

به ترتیب از راست، محمد نقدی ، نعمت معماریان، جواد شریفیان (صورت آن دیده نمی شود) آقای محمدی پور، آقای روزبهانی، آقای مسعود محمودی، آقای بطلانی، محمود غلامی. علیرضا قیاسی. باقر خسروی، نبی رفیعی، میلانی

 

You have no rights to post comments