نامه ای وه شاکرم

تقدیم به استاد کرم خدا امینیان دبیر دبیرستان های نهاوند و گردآورنده ضرب المثل های نهاوندی، هر چند میدانم هدیه ی ناقابلی است

اول نامه همه دارن وِرَت عرضِ سِلام
چاکرت کَلا حسین و دست بوسِت شاغلام
گل طِلا دونَه اِنار مابی نِنه مش اترام
شاباجی قزی عروس خاله تُرِنج وا آبلام

خیاوو قیلتِو بیه وه خیرِشایی شاکرم
چراغا رفتن گَلِ دار تو کجایی شاکرم
تازه ای یا وابیه یه سینمایی شاکرم
حوزه خَسِربگ دارن بَرو بیایی شاکرم

گِو و گوسبَنا بِراخُو ایسِه بیه یِه اَوار
یارکه و اسمَلی دارَن یه بوسُنِه خیار
ساجَعلی واردِه زَنِش هَردونه دیرو نان مزار
دیما اَدَم خُشک بیه ای آسِمو بَوار بَوار

 

 

شاکرم بَنیس بِنِم اوضاع اُنجو چه.جوره؟
شِنَفتٓم پسر یاری مینه تِیرو سُفوره
او چه جور دَسکار بیه، مِینی شیه؟ او شو کوره
بَنِویس وِرَم اَ نرخ و نَسَقِ دیمه شوره

ویرِت با تیرونیا هیچی نَدارَن ویرته
نه نیشَن وه زیرِ پات اَ رات دِرارن ویرته
وا اُو گیس دُرا نَری تیارت درارن ویرته
اُو سی شی صنار اَچِینِت درارَن ویرته

شاکرم مینی هَنی هیش کُجو ناوَن نِماشه
وِه خیالت که گییُو تجریش ودربَن نِماشه
یا ای چوته داحُسِی اُو کُو دَماوَن نِماشه
یا ای کیچه پریجو اُو کیچه بِرلَن نماشه

مَه مِینِم دِلِت وِ یادِ خاکِ پاکِ ناونَ
مرَدِمونه صافِ ساده سینه چاکِ ناونَ
هر کُجو هَنی بَری چِشت وِه خاکِ ناوَنَ
ناوَنی‌ هرجا بره دِلِش وِه خاکه ناوَنَ

ای دو سه خط مِنیسِم اَ زُونِه حاجی غلام
هر چَن نامه آخرشَه جا نَرَه بیه تَمام
پیا با اَ خَرِه شِیطو عُمرِتَه نَکو حَرام
حَرفِ آخِرِنِه ‌بُوم وِریَرد وِ ناوَن وَسَلام

ن،معماریان

You have no rights to post comments